Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Eigen Cadeaukaart 01-01-2023

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Algemeen

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Definities

Artikel 4 - Offerte

Artikel 5 - Overeenkomst

Artikel 6 - Nabestellingen

Artikel 7 - Prijzen, facturering en betaling

Artikel 8 - Vormgeving

Artikel 9 - Service Level Agreement (SLA)

Artikel 10 - Functionaliteiten

Artikel 11 - Procedures

Artikel 12 - Voorwaarden cadeaukaarten

Artikel 13 - (Persoons)gegevens

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

Artikel 15 - Overig

Artikel 16 - Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1 Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden ‘Eigen Cadeaukaart’ zijn van toepassing op de relatie tussen GivaCard B.V. en de kaart uitgevende partij .

1.2. Deze algemene voorwaarden kunnen door GivaCard B.V. worden gewijzigd. De actuele versie van de algemene voorwaarden kunt u vinden op de website givacard.nl.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

GivaCard B.V.

Zijpendaalseweg 41

6814 CC Arnhem

Telefoon: +31 (0)26 3794 376 (ma t/m vr 09.00 - 17.00)

E-mailadres: info@givacard.nl

E-mailadres finance: finance@givacard.nl

KVK-nummer: 30220014

BTW-identificatienr: NL8172.40.813.B.01

Artikel 3 Definities

1. Overeenkomst: een schriftelijke afspraak tussen partijen, waarbij zij zich verbinden tot het leveren van een prestatie en tegenprestatie.

2. Dag: kalenderdag

Artikel 4 Offerte

4.1. De kaart uitgevende partij ontvangt, na contact, een overeenkomst in de vorm van een offerte.

4.2. De offerte is 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld.

4.3. Na ondertekening van de offerte komt de overeenkomst tot stand.

Artikel 5 Overeenkomst

5.1. De overeenkomst heeft een looptijd van minimaal 1 jaar, vanaf de datum zoals vermeld op het aanmeldingsformulier.

5.2. Na het verstrijken van de termijn in artikel 5.1. wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd en bedraagt de opzegtermijn 1 maand.

5.3. Opzegging dient te geschieden per mail of aangetekende brief.

5.4. Onverminderd het bepaalde in artikelen 5.1. en 5.2. en onverminderd de mogelijkheden die de wet haar biedt, is een partij bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien haar wederpartij:

• Failliet is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, dan wel tegen haar een faillissementsaanvraag is ingediend of aan haar surseance van betaling is verleend;

• Haar bedrijf liquideert;

• Na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn in verzuim blijft ter zake van de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst.

5.5. De partij die deze overeenkomst op grond van het vorige artikel ontbindt of schorst is jegens de andere partij niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding.

5.6. Bij beëindiging van de overeenkomst ontvangt de kaart uitgevende partij een elektronisch bestand in Microsoft Excel formaat met daarin de waarde van actieve cadeaukaarten per einddatum.

Artikel 6 Nabestellingen

6.1. De kaart uitgevende partij ontvangt altijd een offerte.

6.2. De offerte is 14 dagen geldig tenzij anders vermeld.

6.3. Na ondertekening van de offerte zal de bestelling geplaatst worden.

Artikel 7 Prijzen, facturering en betaling

7.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

7.2. Als de kaart uitgevende partij bestaat uit meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon, is ieder van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de bedragen die uit hoofde van de overeenkomst zijn verschuldigd.

7.3. De prijslijst van de Eigen Cadeaukaart is opgenomen in de meegestuurde offerte. De prijslijst kan eenzijdig door GivaCard worden gewijzigd.

7.4. De facturen worden per e-mail verzonden.

7.5. GivaCard brengt de kaart uitgevende partij de volgende kosten in rekening:

7.5.1. Eenmalige (aansluitings)kosten, deze worden na ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende overeenkomst gefactureerd.

7.5.2. Exploitatiekosten, waaronder abonnementskosten, deze worden vooraf per maand gefactureerd. Voor zover de exploitatiekosten betrekking hebben op het gebruik worden deze achteraf gefactureerd.

7.5.3. Nabestellingen, deze worden na levering gefactureerd.

7.6. De bedragen worden binnen 7 dagen per automatische incasso geïncasseerd tenzij anders overeengekomen.

7.7. Indien de kaart uitgevende partij niet per incasso betaald, dient deze de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

7.8. Indien de kaart uitgevende partij haar betalingsverplichtingen niet nakomt is GivaCard (na een aanmaning) gerechtigd de dienstverlening voor onbepaalde tijd op te schorten zonder dat daarbij de verplichting tot betaling vervalt. GivaCard zal in dit geval een incassotraject starten.

7.9. In geval van een prijsstijging zal GivaCard de kaart uitgevende partij hiervan tijdig op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Artikel 8 Vormgeving

8.1. GivaCard geeft de kaart uitgevende partij de mogelijkheid de cadeaukaarten/verpakkingen zelf te ontwerpen. De kaart uitgevende partij ontvangt van GivaCard templates waaruit een keuze gemaakt kan worden.

8.2. De kaart uitgevende partij kan, tegen extra kosten, ervoor kiezen om de cadeaukaarten/verpakkingen door GivaCard te laten ontwerpen. Het onderwerp wordt ter goedkeuring aangeboden aan de kaart uitgevende partij.

8.3. Cadeaukaarten en verpakkingen worden full color gedrukt er kan dus een kleine afwijking ontstaan met het ontwerp.

8.4. Na goedkeuring van de drukproef wordt het ontwerp naar de drukker verzonden. De verantwoordelijkheid van de juistheid en volledigheid van de kaarten ligt bij de kaart uitgevende partij.

Artikel 9 Service Level Agreement (SLA)

9.1. De dienstverlening van GivaCard aan de kaart uitgevende partij dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

• De gegarandeerde beschikbaarheid van het systeem is minimaal 99,5% per maand.

• Alleen storingen in het cadeaukaartsysteem vallen onder verantwoordelijkheid van GivaCard. Storingen in de terminalapplicatie, terminalverbindingen en netwerkkoppelingen vallen buiten werking van deze algemene voorwaarden.

• Storingen welke tot de verantwoordelijkheid van GivaCard kunnen worden gerekend, zullen met de hoogste prioriteit en naar beste kunnen door GivaCard worden verholpen. GivaCard streeft ernaar storingen op werkdagen binnen 24 uur te verhelpen. De kosten hiervoor komen voor rekening van GivaCard.

• GivaCard beschikt over een 1e-lijns helpdesk, bereikbaar op werkdagen (ma t/m vrij) tijdens kantooruren van 9.00 tot 17.00 uur.

Artikel 10 Functionaliteiten

10.1 Met ‘Eigen Cadeaukaart’ kan de kaart uitgevende partij cadeaukaarten, geleverd en gepersonaliseerd door GivaCard B.V., middels het cadeaukaarten systeem:

• Activeren, Opwaarderen, Verzilveren, Heropladen (het heropladen kan op verzoek van de klant uitgeschakeld worden)

• Saldo opvragen

10.2. GivaCard levert periodiek per e-mail een standaardrapportage op waardoor exact inzicht is in de administratieve verplichtingen van de kaart uitgevende partij, het uitstaande saldo, verkopen en verzilveringen van de cadeaukaarten per locatie.

Artikel 11 Procedures

11.1. Nieuwe hard- of software: Indien kaartuitgevende partij nieuwe hard- of software in gebruik neemt, bijvoorbeeld bij uitbreiding van het aantal filialen of vervanging van huidige systemen, dient vooraf contact opgenomen te worden met GivaCard om de werking van het systeem te kunnen garanderen. De nieuwe hard- of software dient te worden aangemeld bij GivaCard middels een mutatieformulier.

11.2 GivaCard is niet verantwoordelijk voor de levering van diensten van derde partijen zoals kassaleveranciers, betaalautomaten en online betaalsystemen. Wij stellen onze API ter beschikking aan vernoemde partijen. 

11.3. Helpdesk GivaCard (026-3794376 of support@givacard.nl) Bij de volgende incidenten kunt u contact opnemen met de helpdesk van GivaCard.

• U heeft een vraag over een rapportage

• U wilt een kaart laten blokkeren/deblokkeren/verzilveren

• Storing cadeaukaart software

Artikel 12 Voorwaarden cadeaukaarten

12.1. De door de kaart uitgevende partij uitgegeven cadeaukaarten hebben de volgende standaardvoorwaarden:

• Minimale waarde € 2,50, maximale waarde € 150,00

• Geldigheid: Twee (2) jaar na activatie/uitgifte, het bewijs hiervoor is de bon uit de betaalterminal die aan de consument meegegeven dient te worden na de transactie met de cadeaukaart. De geldigheidsduur van 2 jaar na uitgifte staat vermeld op de achterkant van iedere cadeaukaart.

NB: De cadeaukaarten blijven technisch ook na deze datum hun waarde behouden. De kaarten zijn dus standaard ook na 2 jaar te verzilveren.

• Op verzoek van de kaart uitgevende partij kan van de standaard minimale en de maximale waarde en de (technische) geldigheidsduur afgeweken worden.

12.2. GivaCard is niet aansprakelijk voor wijzigingen in de wet- en regelgeving op dit gebied.

Artikel 13 (Persoons)gegevens

13.1. GivaCard zal de specifieke verplichtingen uit hoofde van de AVG binnen het kader van de uitvoering van de diensten en/of levering van producten nakomen.

13.2 GivaCard kan gegevens, met inbegrip van transactiegegevens en persoonsgegevens, gebruiken voor analytische en statische doeleinden.

GivaCard verwerkt de gegevens voor deze doeleinden met de nodige zorgvuldigheid en op geaggregeerde wijze.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1. Na goedkeuring van het ontwerp is GivaCard niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden op drukwerk.

14.2. Het risico van verlies of beschadiging van de cadeaukaarten en verpakkingen gaat over op de kaart uitgevende partij op het moment waarop deze zijn afgeleverd aan de kaart uitgevende partij door GivaCard.

Artikel 15 Overig

15.1. Deze Algemene voorwaarden en de rechten en verplichtingen uit deze Algemene voorwaarden kunnen door een Partij niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

15.2. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Deze Algemene voorwaarden is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.